loading...

Фуере за говорот на Груевски: Ова е лудило! Америка и ЕУ мора да реагираат

This brings the Macedonian crisis to an even higher level of tension, danger and lawlessness. The EU, US and international community must react. Even suspension of OSCE and Council of Europe membership should be considered.

Ова ја става македонската криза на поголемо ниво на тензија, опасност и безаконие. Еу, Америка и меѓународната заедница мора да реагираат.Дури и суспендирање од ОБСЕ и советот на Еу треба да бидат опфатени.

loading...
loading...
loading...
Close
WpCoderX